پروسه پناهندگی هلند – روز۴- ۵: قصد (تصمیم)، پیش جواب

0
188
IND ZC Zevenaar
IND ZC Zevenaar

روز ۴: اصلاح مصاحبه دوم

وکیلتان مصاحبه دوم را برایتان اصلاح خواهد کرد. در این مصاحبه هم یک مترجم حرفهای شما و وکیلتان را برایتان ترجمه خواهد کرد. اگر در گزارش مصاحبه دوم شما کمبودی باشد یا اشتباه ای بود آن را وکیلتان برایتان اصلاح کرده و از طریق نامه به سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND خواهند فرستاند.


سازمان کمک به مهاجرین IND در رابطه با شروطشان برای تقاضای اجازه اقامت شما برایتان تصمیمگیری خواهد کرد. نتیجه این تصمیمگیری تعیین کننده ادامه تقاضای پناهندگی شما خواهد بود. سه امکان در این مورد وجود دارد: ۱٫ شما شامل شروط تقاضای پناهندگی خواهید شد. به شما (از طرف وکیلتان) نامه

IND (= جواب مثبت) داده می شود که در آن قبول شدن تقاضای پناهندگیتان اعلام می شود. شما می توانید (موقتاً) در هلند بمانید. تاثیرات آن را وکیلتان به شما توضیح خواهد داد.

۲٫ سازمان کمک به مهاجرین IND زمان بیشتری برای تصمیمگیری احتیاج داد و نمی تواند در عرض هشت روز برایتان تصمیمگیری کند. سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND تصمیمگیری در مورد تقاضای پناهندگیتان را تمدید زمان کرده (پروسه، تمدید زمان برای تصمیمگیری). تصمیمگیری در مورد تقاضای پناهندگی شما در آینده خواهد شد. به شما بروشور (جزوه) دیگری برای
اطلاعات در زمینه تصمیمگیری با تمدید زمان (پروسه،) داده خواهد شد.

۳٫ قضاوت سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND این است که شما شامل شروط اجازه اقامت پناهجویٔی نمی شوید. به شما (از طریق وکیلتان) نامه سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND داده میشود که سازمان مهاجرین و تابعیت کشور
IND قصد دارد(تصمیم دارد) که جواب رد به تقاضای پناهندگی شما بدهد. در این نامه دلیلهای قصد جواب منفی نوشته شده و آنکه این جواب چه تاثیری برای شما خواهد داشت. وکیلتان در رابطه با این نامه با شما صحبت خواهد کرد.

مطلب از وبسایت اداره مهاجرت هلند