شرایط کار در هلند

0
307
ZwartWerk
ZwartWerk

هرگز بدون اطلاع از شرایط کار به کار مشغول نشوید.

اساس شرایط کار

در هلند هر کسی که کار میکند حق استفاده از اساس شرایط کار را دارد. این در قانونهای مختلف هلند منظور شده است. اساس شرایط کار برای مثال اینهاست:

حداقل حقوق قانونی. پول روزهای تعطیل. پول تعطیلات. ۷۰% پرداخت حقوق در صورت بیماری. مرخصی بارداری.

شرایط افزوده کار

کارفرمای شما اغلب یک CAO (قرارداد همگانی کار) دارد. در آن اغلب قرارهای افزوده نوشته شده است. و گاهی کارفرمایان به شرایط کار ویژه خود نیاز دارند. شرایط افزوده کار برای مثال اینهاست:

کارمزد بالاتر از حداقل حقوق. یک پرداختی آخر سال. پول روزهای تعطیل بیشتر ازحداقل حقوق قانونی. بیش از %۷۰ پرداخت حقوق در صورت بیماری. اتوموبیل اجارهای.

اطلاعات بیشتر درباره CAO در: CAO.

قرارداد کار

قرارهای روشن در زمینه شرایط کار بگذارید. این اغلب در قرارداد کار نوشته میشود اما در هلند قرار شفاهی در مورد شرایط کار نیز امکانپذیر است. اما اگر کارفرما به قرارها عمل نکند چه میشود؟ شما هیچ مدرکی در دست ندارید. به این خاطر سعی کنید همیشه قرارها را به صورت کتبی بگذارید. از طریق نامه الکترونیکی (ایمیل) هم میشود.

برگۀ حقوق

آیا برای یک شرکت هلندی کار میکنید؟ در اینصورت برگۀ حقوق دریافت میکنید. روی آن برای مثال نوشته شده:

حقوق ناخالص مالیات و پرداختیهایی که کارفرمای شما برداشت میکند. برای مثال: مالیات بر حقوق. حقوق خالص شما. این حقوق ناخالص منهای مالیات و پرداختیهای دیگر است. چند ساعت کار کردهاید. برای مثال: ۳۲ ساعت در هفته. دورهای که برای آن حقوق دریافت میکنید. مثل: ماه جولای.

(قرارداد همگانی کار)

بیشتر کارفرمایان CAO (قرارداد همگانی کار) دارند. در CAO قرارها برای شرایط کار نوشته شده است. اینها قرار بین کارفرما و کارمند است. کارفرما باید آن را رعایت کند. یک CAO میتواند با قرارهای قانونی تفاوت داشته باشد. اما تنها در صورتی که به سود کارمند باشد. یعنی شما مجاز نیستید کمتر از حداقل حقوق قانونی دریافت کنید. بیشتر البته مجاز است.

میخواهید بدانید که کارفرمای شما CAO دارد؟ از کارفرما یا اتحادیه بپرسید. به اینجا مراجعه کنید اتحادیه شما چه میکند؟.

حداقل حقوق

در هلند حداقل حقوق قانونی و پول تعطیلات وجود دارد. کارفرمای شما مجاز است که بیشتر از آن بپردازد. اما کمتر مجاز نیست. برای اطلاعات بیشتر به سایت rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon یا inspectieszw.nl نگاه کنید.

وقتهای کار

در هلند مقررات قانونی برای وقتهای کار وجود دارد. این برای همه یکسان است. حتی اگر شما از کشور دیگری آمده باشید. این مقررات در قانون کار نوشته شدهاند.

وقتهای کار از نظر CAO (قرارداد همگانی کار) هر کارفرمایی باید قانون کار را رعایت کند. CAO (قرارداد همگانی کار) کارفرمای شما قرارهای اضافی میتواند نوشته شود. و شما میتوانید با کارفرمای خودتان قرارهای دیگری بگذارید. برای مثال: در CAO نوشته شود که شما باید ۳۶ ساعت در هفته کار کنید. اما کارفرما با شما برای ۳۲ ساعت کار قرار میگذارد. این مجاز است.

اضافه کار
آیا بیشتر از ساعات نوشته شده در قرارداد کار میکنید؟ این اضافه کاری است. اغلب برای اضافه کار حقوق دریافت میکنید.

کار روز
شما مجاز نیستید بیش از ۴۸ ساعت در هفته کار کنید. گاهی میتوانید حداکثر ۶۰ ساعت در هفته کار کنید. و مجاز هستید حداکثر ۱۲ ساعت در روز کار کنید. در وقت کار حق استراحت دارید.

کار شب
شبکاری میکنید؟ شما مجاز نیستید بیش از ۴۰ ساعت در هفته کار کنید. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: inspectieszw.nl.

 

محل کار امن

شما حق دارید محل کارتان امن و سالم باشد. گاهی باید از محافظ استفاده کنید. مثل: کلاه محافظ یا عینک ایمنی. کارفرما باید این وسایل حفاظتی را به شما بدهد. این باید رایگان باشد.

در محل ساختمان سازی یا باغداری کار میکنید؟ یا با مواد خطرناک سر و کار دارید؟ برای مثال: پنبه نسوز یا مواد شیمیایی؟ در آنصورت مقررات خاصی برای امنیت و سلامتی شما وجود دارد. اینجا inspectieszw.nl یا اینجا را ببینید arboportaal.nl. میتوانید با اتحادیه یا سازمان شغلی کارفرمایتان تماس بگیرید.

 

آیا کارفرمای شما قابل اعتماد است؟

میخواهید از طریق اداره کاریابی کار کنید؟

دقت کنید که اداره کاریابی: در اتاق اصناف (Kamer van Koophandel, KvK) ثبت شده

باشد. این کار از طریق زیر امکانپذیر است: kvk.nl. یا به این شماره زنگ بزنید ۱۲۳۴۵۶۷-۰۹۰۰ (۷۰ سنت در دقیقه).

گواهی ازبنیاد معیار کار (Stichting Normering Arbeid, SNA) داشته باشد. این کار از طریق زیر امکانپذیر است: normeringarbeid.nl/en. جریمه شده است. برای این به اینجا مراجعه کنید sncu.nl. عضو سازمان مربوط به شغل است. اینها اعضا را برای رعایت CAO (قرارداد همگانی کار) کنترل میکنند. آنها از اعضای خود انتظار کیفیت خوب دارند:

به ABU (اتحادیه همگانی کارآفرینان کاریابی) زنگ بزنید ۰۲۰-۶۵۵۸۲۵۵٫ یا اینجا را ببینید abu.nl.

با NBBU تماس بگیرید: ۴۷۶۰۲۰۰-۰۳۳٫ یا اینجا را ببینید nbbu.nl.

شما کارفرمای هلندی دارید؟

در اینصورت کارفرما را کنترل کنید: در اتاق اصناف (Kamer van Koophandel, KvK) ثبت شده

باشد. این کار از طریق زیر امکانپذیر است: kvk.nl. یا به این شماره زنگ بزنید ۱۲۳۴۵۶۷-۰۹۰۰ (۷۰ سنت در دقیقه).

و و CAO (قرادادهمگانی کار) داشته باشد. کارفرمای شما باید قرارهای CAO (قرادادهمگانی کار) را رعایت کند. برای این میتوانید به اتحادیه زنگ بزنید (نگاه کنید به اتحادیه شما چه میکند؟) یا به شماره دولت: ۱۴۰۰ یا ۴۶۵۶۷۶۷-۷۷-۳۱+.

شما کارفرمای خارجی دارید؟

کارفرمای خارجی نیز باید مهمترین قرارهای قانونی در هلند را رعایت کند. مثل: قرار برای حداقل حقوق، وقت کار یا شرایط کار. و اگر CAO (قرارداد همگانی کار) وجود داشته باشد، برای کارفرمای خارجی نیز صدق میکند. از باجۀ حقوقی (Juridisch Loket) کمک و راهنمایی بگیرید. به این شماره زنگ بزنید ۸۰۲۰-۰۹۰۰٫

اظهارنامۀ مالیاتی

به عنوان کارمند یا کسی که حقوق دریافت میکند، باید مالیات بدهید، اگر: اداره مالیات آن را درخواست کند. شما کار با دستمزد دارید بدون آنکه اداره مالیات خبر داشته باشد. دارای سرمایه هستید.

کارآفرین هستید. در اینصورت باید همیشه مالیات بپردازید. این را میتوانید قبل با بعد بپردازید. اطلاعات بیشتر در: کار به عنوان کارآفرین مستقل. به عنوان کارآفرین موظف هستید هرساله اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات بدهید. در آن اظهار میکنید که چقدر درامد داشتهاید. اظهارنامه مالاتی همیشه باید قبل از ۱ مه ارایٔه بشود.

برای آگاهی بیشتر به شماره اداره مالیات زنگ بزنید: ۰۵۴۳-۰۸۰۰٫ یا نگاه کنید به belastingdienst.nl/english یا belastingdienst.nl/deutsch.

ایا کارتان را از دست میدهید؟
شاید حق دریافت WW (حقوق بیکاری) داشته باشید. برای این امر مقرراتی وجود دارد:
از دست دادن کار نباید تقصیر خود شما باشد. در ۳۶ هفتۀ آخر باید حداقل ۲۶ هفته کار کرده باشید. شما موظف هستید دنبال کار دیگری بگردید.
برای آگاهی بیشتر به UWV (ارگان پرداخت کننده) زنگ بزنید: ۹۲۹۴-۰۹۰۰ (۴۰ سنت در دقیقه، با ۰,۰۴۵ سنت هزینۀ شروع). یا نگاه کنید به .uwv.nl/particulieren/internationaal/werken-in-nederland

آیا بیمار یا ازکارافتاده میشوید؟
ادامه پرداخت حقوق
در آنصورت کارفرمای شما باید به پرداخت حقوق شما ادامه بدهد. اغلب ۷۰% از حقوق شما است. اغلب برای دو روز اول حقوق دریافت نمیکنید.
WIA (حقوق از کارافتادگی) آیا بیش از دو سال بیمار هستید؟ در آنصورت مشمول WIA (حقوق از کارافتادگی) میشوید. UWV (انستیتوی بیمه کار) نگاه میکند که چه اندازه میتوانید کار بکنید. یا اینکه حق دریافت حقوق دارید.
قانون بیماری
از طریق اداره کاریابی کار میکنید؟ و قرارداد ثابت ندارید؟ در آنصورت بر اساس قانون بیماری حقوق دریافت میکنید.
برای آگاهی بیشتر از قانون بیماری و WIA (حقوق از کارافتادگی) به اینجا نگاه کنید uwv.nl.
بیماری و اخراج
کارفرما در صورت بیماری حق اخراج شما را ندارد. مگر آنکه: هنوز در دورۀ آزمایشی باشید اگر ۲ سال بیمار باشید یا بدون درنگ اخراج شده باشید.

توجه: دریافت حقوق اجتماعی میتواند سبب شود

که شما هلند را ترک کنید. از IND (خدمات تابعیت و مهاجرت) بپرسید که آیا چنین است یا نه. برای این امر به یکی از هشت باجۀ خدمات تابعیت و مهاجرت )Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND( مراجعه کنید. اینها درDen Bosch ,Amsterdam,

,Eindhoven, Hoofddorp, Rotterdam Rijswijk, Utrecht, Zwolle هستند. برای قرار ملاقات به این شماره زنگ بزنید: ۰۴۳۰۴۳۰-۰۸۸٫ یا به این سایت نگاه کنید ind.nl/organisatie/contact/adressen.

کار به عنوان کارآفرین مستقل
شما میتوانید کارآفرین مستقل بشوید. برای این امر مقرراتی وجود دارد: برای کار مستقل به اجازه اقامت نیاز دارید. این کار از سوی خدمات تابعیت و مهاجرت (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND) انجام میشود. برای آگاهی بیشتر به اینجا نگاه کنید ind.nl به عنوان کارآفرین باید در اتاق اصناف (Kamer van Koophandel, KvK) ثبت نام کنید. این کار را باید پیش از درخواست اجازه اقامت انجام دهید.
ثبت نام در KvK (اتاق اصناف) باید در اتاق اصناف (Kamer van Koophandel, KvK) ثبت
نام کنید. برای این امر باید قرار بگذارید. این کار را باید بین یک هفته پیش از آغاز و یک هفته پس از آغاز کار انجام دهید.
در زمان ثبت نام فوراً شماره مالیاتی btw دریافت میکنید. برای این امر لازم نیست جداگانه به ادارۀ مالیات بروید. برای آگاهی بیشتر به اتاق اصناف (Kamer van Koophandel, KvK) زنگ بزنید: ۵۸۵۱۵۸۵-۰۸۸٫ برای گفتگوی مشورتی نیز میتوانید قرار بگذارید. یک بار به اینجا نگاه کنید .kvk.nl/english/starting-a-business/
در اینجا به زبان انگلیسی نوشته شده که KvK (اتاق اصناف) چه میکند. بروشوری هم میبینید که میتوانید دانلود کنید.
Ondernemersplein.nl و Ondernemersplein.nl در اینجا همه اطلاعات دولت هلند دربارۀ کارآفرینی را مییابید. برای مثال: امور مالیاتی چگونه است؟ به چه جوازی نیاز دارید؟ یا: چگونه برنامهریزی کارآفرینی را تهیه کنید؟
مالیات برای کارآفرینان
مقررات مالیاتی برای کارآفرینان مستقل با کارمندان یا افراد با حقوق اجتماعی تفاوت دارد. چند مثال:
به عنوان کارآفرین مستقل باید btw (مالیات بر ارزش افزوده) بپردازید اما اگر کارمند باشید لازم نیست. اگر در یک شرکت کار کنید، کارآفرین باید مالیات بر حقوق شما را بپردازد. اگر همان شرکت شما را به عنوان کارآفرین بپذیرد، لازم به پرداختد نیست.
شما برای همۀ کارهایتان باید به اداره مالیات اطلاع بدهید که به عنوان کارآفرین مستقل کار میکنید یا کارمند هستید. این مهم است که پول برای پرداخت مالیات کنار بگذارید. چون اگر نپردازید جریمه خواهید شد. میتوانید از پیش مالیات را بپردازید. در آنصورت هر ماه بخشی را میپردازید و نه همه را یکباره. برای آن باید اظهارنامه موقت درخواست کنید.
نگاه کنید به belastingdienst.nl/english یا belastingdienst.nl/deutsch. میتوانید به شماره تلفن اداره مالیات زنگ بزنید: ۰۵۴۳-۰۸۰۰٫
بیماری یا بیکاری
به عنوان کارآفرین در صورت بیمار شدن حقوق دریافت نمیکنید. همچنین اگر بیکار شوید WW (حقوق بیکاری) دریافت نخواهید کرد.

کمک به مشکلات کار

آیا کمتر از حداقل حقوق دریافت میکنید؟ به شماره بازرسی Inspectie SZW زنگ بزنید: ۵۱۵۱-۰۸۰۰٫ آیا کمتر از حداقل حقوق CAO دریافت میکنید؟ با اتحادیه تماس بگیرید.

آیا از اداره کاریابی موقت کارگرفته و کمتر از CAO دریافت میکنید؟ به SNCU (بنیاد رعایت CAO برای کارموقت) زنگ بزنید: ۷۰۰۸-۰۸۰۰٫ البته میتوانید با یک اتحادیه تماس بگیرید اتحادیه شما چه میکند؟).

ایا باید بیشتر از میزانی که در CAO (قرارداد همگانی کار) ذکر شده است کار کنید؟ به شماره بازرسی Inspectie SZW زنگ بزنید: ۵۱۵۱-۰۸۰۰ یا به این سایت نگاه کنید inspectieszw.nl. آیا مجبور به کار ناامن هستید؟ به شماره بازرسی Inspectie SZW زنگ بزنید: ۵۱۵۱-۰۸۰۰٫

کارفرما از شما سوء استفاده میکند؟ برای مثال:برای مثال: شرایط سنگین یا ناامن کار، تهدید، پرداخت کمتر یا فریب؟ یا کارفرما گذرنامۀ شما را میگیرد؟ این میتواند استثمار باشد. استثمار را میتوانید به بازرسیInspectie SZW: 0800-5151 یا inspectieszw.nl اطلاع دهید. یا ناشناس به .۰۸۰۰-۷۰۰۰ :Meld Misdaad Anoniem زنگ بزنید. برای کمک میتوانید به Stichting FairWork زنگ بزنید: ۷۶۰۰۸۰۹-۰۲۰٫