شرایط کودکان در هلند

0
316
Kinderen
Kinderen

باید فرزندان خودتان را در شهرداری ثبت نام کنید. و در مدرسه.

مدرسه و آموزش اجباری از ۵ تا ۱۸ سالگی کودکان از ۴ سالگی در هلند میتوانند به مدرسه ابتدایی بروند. از ۵ سالگی آموزش برای آنان اجباری است. این آموزش اجباری تا ۱۸ سالگی است. کودکان از ۱۳ سال به بالا اغلب به دبیرستان میروند. برای مثال: vmbo, havo یا vwo.

خود شما میتوانید مدرسه ابتدایی را انتخاب کنید. برای این امر بروشور آنلاین وجود دارد. این بروشور تنها به زبان هلندی است. به اینجا نگاه کنید rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs. گاهی نیز از شهرداری محل اطلاعات دربارۀ انتخاب مدرسه ابتدایی دریافت میکنید. میتوانید مدارس ابتدایی در شهرداری خودتان را در سایت scholenopdekaart.nl مقایسه کنید. البته میتوانید به خود مدرسه هم بروید. برای این امر باید با مدرسه قرار بگذارید. یا با شهرداری محل. همچنین میتوانید به شماره دولت زنگ بزنید: ۱۴۰۰ یا ۴۶۵۶۷۶۷-۷۷-۳۱+. . یا به اینجا نگاه کنید rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht ه هه rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs.

نگهداری کودکان

بسیاری از کودکان هلند روزها به مرکز کودکان یا سالن بازی بچهها میروند. این مرکز نگهداری البته هزینه دارد. چهار امکان وجود دارد:

مرکز کودکان، نگهداری روزانه: برای کودکان ۰ تا ۴ ساله. مرکز نگهداری کودکان، نگهداری پس از مدرسه: برای کودکان ۴ تا ۱ ساله. والدین میزبان: برای کودکان ۰ تا ۱۲ ساله. سالن بازی کودکان: برای کودکان ۲ تا ۴ ساله.

توجه بیشتر به درس زبان

بسیاری از سالن بازی کودکان و مراکز کودکان توجه بیشتری به زبان هلندی میکنند. فرزند شما به این طریق شروع خوبی برای مدرسه ابتدایی خواهد داشت. از شهرداری اطلاعات بیشتر بگیرید.

کمک هزینه نگهداری کودکان

فرزند شما به مرکز کودکان ثبت شده میرود؟ یا نزد والدین میزبان ثبت شده؟ در آنصورت میتوانید کمک هزینه نگهداری کودکان درخواست کنید. به این خاطر پرداخت هزینه نگهداری کودک برای شما اسانتر خواهد بود. توجه: کمک هزینه نگهدری کودکان تنها در صورتی امکان دارد که کسی به خاطر کارکردن در خانه نباشد.

کمک هزینه را از اینجا – مزایا و مزدها- (مزایا و مزدها) و از اداره مالیات (Belastingdienst) درخواست کنید. در toeslagen.nl شرایط برای کمک هزینه نگهداری کودکان نوشته شده است. برای آگاهی بیشتر به شماره اداره مالیات (Belastingtelefoon) زنگ بزنید: ۰۵۴۳-۰۸۰۰٫ یا روی landelijkregisterkinderopvang.nl یا rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang کلیک کنید.

اداره بهداری کودکان تا ۴ ساله

در اداره بهداری کودکان پزشکان و پرستاران کار میکنند. آنان همه چیز درباره سلامتی و رشد کودکان تا ۴ ساله میدانند. اداره بهداری کودکان رایگان است. شما وقتی فرزندتان را در شهرداری ثبت نام کنید خود به خود از اداره بهداری کودکان دعوتنامه دریافت خواهید کرد. پس از آن خود شما قرار میگذارید. از شهرداری اطلاعات بیشتر بگیرید. به GGD نیز میتوانید مراجعه کنید. برای نشانی آن به اینجا زنگ بزنید ۲۵۲۳۰۰۴-۰۳۰٫ نشانی .ggd.nl/contact منطقه خودتان را اینجا مییابید GGD

پزشک مدرسه و پرستار مدرسه برای کودکان تا ۱۹

ساله هر مدرسه با پزشک مدرسه و پرستاران مدرسه از مرکز کودک و خانواده (Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG)
همکاری دارد. آنان هر چند سال یک بار در مدرسه سلامتی و رشد خوب کودکان را زیر نظر دارند. این رایگان است. فرزند شما برای این کار از مدرسه دعوتنامه دریافت میکند. گاهی در مدرسه ساعت مشورت وجود دارد. مهم است که شما به آنجا بروید.

برنامه واکسن عمومی برای کودکان تا ۱۹

ساله برنامه واکسن عمومی کودکان هلند را در برابر ۱۲ بیماری عفونی خطرناک حفظ میکند. برای مثال: سرخجه، سرخک یا سیاه سرفه. واکسن اجباری نیست. اما اغلب والدین آن را انتخاب میکنند (بیش از %۹۵).
میتوانید بگذارید پزشک خانوادگی به فرزندان شما واکسن بزند. یا اداره بهداری کودکان. تنها در این صورت واکسن رایگان است. به اینجا نگاه کنید rijksvaccinatieprogramma.nl یا به rivm.nl/en.

کمک تربیتی

در بیشتر شهرداریها یک CJG (مرکز کودک و خانواده) وجود دارد. در اینجا میتوانید برای همه سیٔوالات درباره سلامتی، رشد و تربیت مراجعه کنید. راهنمای، حمایت و یاری مناسب به شما داده میشود. CJG (مرکز کودک و خانواده) پزشکان و پرستاران خانواده را نیز ارایٔه میدهد. برای آگاهی بیشتر به اینجا نگاه کنید opvoeden.nl.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید