شما با چه سازمانهایٔی در طول پناهندگی برخورد خواهید کرد؟

0
205
AZC
AZC

Centraal Orgaan opvang asielzoeker – COA

IranianHolland-COA

(سازمان مرکزی مراقبت از مهاجرین)- COA مراقبت از پناهجویان و سر پناه دادن (مکان زندگی) به مهاجرین و همینطور همراهیشان را به عهده داد. COA برای گرفتن مکان زندگی، گرفتن غذا و بیمه درمانی کمک خواهد کرد. اگر خواستید با پزشک تان تماس بگیرد هم COA کمکتنان خواهد کرد. COA سازمان غیر وابسته ایست و نقشی در مورد تصمییم گیری در مورد تقاظای پناهندگی شما نخواهد داشت.

 

Gezondheidscentrum Asielzoeker – GCA

A (مرکز بهداری و پزشکی مهاجرین). اگر شما بیمار شدید یا احتیاج به پزشک دارید می توانید به GCA مراجعه کنید. برای سوالهای پزشکی می توانید به GCA بروید و آنها توصیه هایٔی در مورد سلامتی به شما خواهند کرد، یا اگر قصد قرار گذاشتن با دستیار پزشک، یا مشاور روحی و روانی (GGZ) ، و یا تماس با پرستار بخش درمانی و یا پزشک خانوادگی را دارید به شما در این مورد کمک میکنند. بخش GCA در داخل یا نزدیکیهای کمپ مهاجرین که زیر نظر COA هستند وجود دارند و می توانید شبانه روز با این بخش پزشکی تماس بگیرید. شماره تلفن: ۰۸۸۱۱۲۲۱۱۲٫

 

Vluchtelingwerk Nederland – VWN

سازمان کمک به مهاجرین یک سازمان غیر وابسطه حقوق بشریست و برای کمک به مهاجرین تاسیس شده است. سازمان کمک به مهاجرین به شما اطلاعاتی در زمینه رسیدگی به تقاضای پناهندگی خواهد داد و شما را در طول رسیدگی به تقاضای پناهندگی شما کمک و به شما اطلاع رسانی خواهد کرد. اگر برایتان با سازمانها و ادارات دیکر مشکلی شد، سازمان کمک به مهاجرین VWN برایتان میانجیکری و برای پیدا کردن راه حل، کمک خواهد کرد. سازمان کمک به مهاجرین همینطور با وکیلتان همکاری نزدیک خواهند داشت. سازمان کمک به مهاجرین در رابطه با تقاضای پناهندگی شما تصمیگیری نخواد کرد.

 

Raad van Rechtsbijstand – legal aid

شورای حقوقی اگر شما نتوانستید هزینه وکیل را بپردازید، شورای حقوقی برای گرفتن یک وکیل به شما کمک خواهد کرد. شورای حقوقی هزینه این وکیل را برایتان پرداخت خواهد کرد. وکیل شاغل شورای حقوقی نمی باشد. وکیل شخص غیر وابسطه ای می باشد که شما را در طول تقاضای پناهندگی همراهی خواهد کرد.

 

Immigratie en naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie سازمان مهاجرین و تابعیت IND

وزارت امنیت و دادگستری سازمان مهاجرین و تابعیت کشور (IND) بخشی از وزارت امنیت و دادگستری می باشد. کارمندان سازمان مهاجرین و تابعیت کشور (IND) با شما در رابطه با هویت شخصی شما، ملیت، مسیر راه و دلیل ترک از کشور صحبت خواهند کرد. آنها در رابطه با داستان(دلیل فرار) شخصی شما و وضعیت کشورتان تحقیق خواهند کرد. بعد از آن آنها برایتان تصمیمگیری خواهند کرد که آیا شما (موقتاً) در هلند می توانید بمانید یا نه، یا باید به کشور خود برکردید.

 

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

سازمان برگشت و ترک خاک (DT&V) هم بخشی از وزارت امنیت و دادکستری می باشد. اگر سازمان مهاجرین و تابعیت کشور (IND) به شما جواب منفی داد، کارمندان این سازمان برگشت و ترک خاک (DT&V) شما را برای برنامه ریزی کردن برای برگشت به کشورخود کمک خواهد کرد.

 

International Organization for migration – IOM

سازمان بین المللی مهاجرت یک سازمان غیر وابسطه می باشد که مهاجرین را در تمام نقاط دنیا کمک خواهد کرد. اگر شما قصد دارید مستقل (داوطلبانه) خودتان کشور هلند را ترک کنید، این سازمان اطلاعات مفید و بدردبخور به شما در رابطه با برگشت و کمکهای اولیه بعد از برگشت خواهد داد و شما را در پروسه (روند) برگشت شما همراهی خواهند کرد. شما می توانید از سازمان کمک به مهاجرین VWN یا وکیلتان بخواهید که در این مورد به شما کمک کنند.

مطلب از وبسایت اداره مهاجرت هلند