پروسه پناهندگی هلند – روز ۶: نظر و اعتراض شما و وکیل

0
188
IND ZC Zevenaar
IND ZC Zevenaar

 

اگر سازمان کمک به مهاجرین IND قصد داشته باشد به شما جواب منفی بدهد، شما در رابطه با قصد شان با وکیلتان صحبت خواهید کرد. قبلاً وکیلتان در رابطه با این مورد با شما قرار گذاشته است. وکیلاتان می تواند کتباً نامه اعتراضی خود را به سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND بفرستد. در این نامه شما رسماً عکس العل تان را در رابطه با قصد سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND اعلام خواهید کرد و دلیل مخالف بودنتان را از تصمیمگیریشان خواهید گفت.

مطلب از وبسایت اداره مهاجرت هلند