پروسه پناهندگی هلند – روز ۷ و ۸: تصمیمگیری

0
176
IND ZC Zevenaar
IND ZC Zevenaar

بعد از خواندن نامه اعتراضی وکیلتان، سازمان کمک به مهاجرین IND قضاوت می کند که آیا باید تصمیم گیریشان را تغییر دهد یا نه. در رابطه با چگونگی ادامه تقاضای پناهندگیتان هم جواب این قضاوتشان تعیین کننده خواهد بود. به شما (از طرف وکیلتان) قضاوت سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND از طریق نامه داده خواهد شد. وکیلتان تاثیرات آن را به شما خواهد گفت. سه امکان در این زمینه وجود دارد:

  • بعد از خواندن نامه اعتراضی وکیلتان، سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND به این نتیجه گیری میرسد که شما شامل شرایط اجازه اقامت پناهندگی هستید. به شما (از طرف وکیلتان) نامه سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND (= جواب مثبت) داده می شود که در آن قبول شدن تقاضای پناهندگیتان اعلام می شود. شما می توانید (موقتاً) در هلند بمانید. تاثیرات آن را وکیلتان به شما توضیح خواهد داد.
  • سازمان کمک به مهاجرین IND زمان بیشتری برای تصمیمگیری احتیاج داد و نمی تواند در عرض هشت روز برایتان تصمیمگیری کند. IND تصمیمگیری در مورد تقاضای پناهندگیتان را تمدید زمان کرده (پروسه). تصمیمگیری در مورد تقاضای پناهندگی شما در آینده خواهد شد. به شما بروشور (جزوه) دیگری برای اطلاعات در زمینه تصمیمگیری با تمدید زمان (پروسه) داده خواهد شد.
  • سازمان کمک به مهاجرین IND هنوز به این عقیده است که شما شامل شرایط اجازه اقامت پناهندگی نیستید. به شما (از طرف وکیلتان) نامه سازمان مهاجرین و تابعیت کشور IND (جواب رد) که در آن جواب منفی شما اعلام شده دریافت می کنید در این نامه دلیلهای جواب منفی نوشته شده و آنکه این جواب چه تاثیری برای شما خواهد داشت. وکیلتان در رابطه با این نامه با شما صحبت خواهد کرد.

مطلب از وبسایت اداره مهاجرت هلند